Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu

Quy mô các vụ việc tham nhũng ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Có những vụ việc tham nhũng liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương. Tham nhũng có tính chất tập thể, có sự câu kết chặt chẽ có xu hướng tăng lên.

Thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước, của tập thể mà mỗi vụ tham nhũng gây ra cũng ngày càng nghiêm trọng, lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.

Tham nhũng- vấn nạn của cả dân tộc

Từ những thực trạng nêu trên, đã phản ánh phần nào về luật chống tham nhũng hiện nay trên đất nước ta. Nó đang dần trở thành một trong những trở ngại làm cho cản trở sự phát triển của kinh tế – xã hội của đất nước.

Không những thế, hành vi này còn khiến người dân mất lòng tin với bộ máy chính quyền nhà nước, khiến kẻ thù địch lợi dụng chống phá đất nước ta.

Link chi tiết: http://kdlc.vn/tai-lieu/tai-lieu-chuong-trinh-tap-huan-quy-tac-ung-xu.html

Nhà nước cần có giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn

Vì thế Nhà nước cần đưa ra những giải pháp để giảm thiểu tối đa sự tham nhũng đang lộng hành trong xã hội.  Đầu tiên, cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng.

Tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để phòng chống tham nhũng. Cần hoàn thiện và thực hiện nghiêm chỉnh các cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng chống tham nhũng. Cuối cùng, cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh đối với các cá nhân hoặc cơ quan, doanh nghiệp có hành vi tham nhũng và đấu tran đến cùng đối vơi các vụ án về tham nhũng.

Xem chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/tac-hai-cua-tham-nhung.html

 

 

 

 

 

No Responses

Write a response